جهت ورق زدن منو موس را به سمت گوشه منو برده کلیک کنید یا از کلید های جهت دار صفحه کلید خود استفاده نمایید .

استیک های مخصوص روما

فیله استیک با سس مخصوص

استیک های مخصوص روما

فیله استیک با سس فلفل

استیک های مخصوص روما

فیله استیک با سس قارچ

استیک های مخصوص روما

جرمن استیک

استیک های مخصوص روما

استیک رولت روما

استیک های مخصوص روما

لم چاپس استیک

بازگشت